Esel 1        
       

Pferd 1 Pferd 2 Pferd 3 Pferd 4 Pferd 5
         
         
Pferd 6 Pferd 7 Pferd 8 Pferd 9 Pferd 10
         
         
Pferd 11 Pferd 12   Pferd mit Fohlen  
     
         
         
Pferdekopf 1 Pferdekopf 2 Pferdekopf 3 Pferdekopf 4 Pferdekopf 5 (Zuschlag Fr. 5.--)
         
         
Pferdekopf 6   Pferd pink 1   Cowboy auf Holzpferd
   
         
         
Pony 1   Little Pony (Zuschlag Fr. 5.--)   Hufeisen